Напредни системи за превенција и рано откривање на шумски пожари
 

Шумските пожари се еден од главните ризици за природата и заштитените шумски површини. Откривањето во раната фаза останува еден од најголемите предизвици за истражувачите и институциите во системите за управување со кризи во Европа.

Шумските пожари претставуваат ризик за животната средина и нивното откривање во раната фаза останува еден од најголемите предизвици за истражувачите и институциите во системите за управување со кризи во Европа.

Проектот предвидува развивање на нов модел на информациски системи за рано откривање, следење и предвидување на шумските пожари во области од особена важност, обезбедувајќи високо ниво на предвидување на опасноста од пожари.

Целта на проектот е развивање на напредни концепти за системи за рано откривање на шумски пожари со интегрирани сензорски мрежи и мобилни технологии (дронови) за собирање и стекнување на податоци на постоечките Информациски системи за управување со кризи (CMIS).
 

Ви благодариме за интересот,

Тимот на ASPires 

 

  ASPires Workshop from 7.11.2017 to 9.11.2017 in Berovo, fYR of Macedonia

The first of a total five planned workshops will start on the seventh of November this year. Our first host is Macedonia. The Workshop takes place in Berovo, small town near Maleševo Mountains. 

 

   

The ASPires project was presented by Ivelin Andreev, software architect at Interconsult Bulgaria.

Clima change and wildfare

Forest fires in Europe

 

The ASPires project and relevant researches in the area of IoT data management were presented on the 12th of September 2017 on the annual IoT conference in Sofia, Bulgaria.

ASPires

Image
Напредни системи за превенција и рано откривање на шумски пожари

ASPires

Image
Општата цел на проектот е да развие напредни концепти ...

ASPires

Image
Очекувани резултати од краткорочно, средно и долгорочно влијание на проектот.

ASPires

Image
Координатор на проектот; Корисници на овој проект; Крај на корисници на овој проект