Напредни системи за превенција и рано откривање на шумски пожари
 

Шумските пожари се еден од главните ризици за природата и заштитените шумски површини. Откривањето во раната фаза останува еден од најголемите предизвици за истражувачите и институциите во системите за управување со кризи во Европа.

Шумските пожари претставуваат ризик за животната средина и нивното откривање во раната фаза останува еден од најголемите предизвици за истражувачите и институциите во системите за управување со кризи во Европа.

Проектот предвидува развивање на нов модел на информациски системи за рано откривање, следење и предвидување на шумските пожари во области од особена важност, обезбедувајќи високо ниво на предвидување на опасноста од пожари.

Целта на проектот е развивање на напредни концепти за системи за рано откривање на шумски пожари со интегрирани сензорски мрежи и мобилни технологии (дронови) за собирање и стекнување на податоци на постоечките Информациски системи за управување со кризи (CMIS).
 

Ви благодариме за интересот,

Тимот на ASPires

   

Forest Fires in Europe

Climate change and wildfires

EFI Forest fires key factors

ASPires

Image
Општата цел на проектот е да развие напредни концепти ...

ASPires

Image
Напредни системи за превенција и рано откривање на шумски пожари

ASPires

Image
Очекувани резултати од краткорочно, средно и долгорочно влијание на проектот.

ASPires

Image
Координатор на проектот; Корисници на овој проект; Крај на корисници на овој проект