Напредни системи за превенција и рано откривање на шумски пожари
 

Шумските пожари се еден од главните ризици за природата и заштитените шумски површини. Откривањето во раната фаза останува еден од најголемите предизвици за истражувачите и институциите во системите за управување со кризи во Европа.

Шумските пожари претставуваат ризик за животната средина и нивното откривање во раната фаза останува еден од најголемите предизвици за истражувачите и институциите во системите за управување со кризи во Европа.

Проектот предвидува развивање на нов модел на информациски системи за рано откривање, следење и предвидување на шумските пожари во области од особена важност, обезбедувајќи високо ниво на предвидување на опасноста од пожари.

Целта на проектот е развивање на напредни концепти за системи за рано откривање на шумски пожари со интегрирани сензорски мрежи и мобилни технологии (дронови) за собирање и стекнување на податоци на постоечките Информациски системи за управување со кризи (CMIS).
 

Ви благодариме за интересот,

Тимот на ASPires

   

14th annual international CSECS Conference - June 29th to July 2nd 2018

The project will be presented at the 14th ANNUAL INTERNATIONAL CSECS CONFERENCE.

"All conference papers are refereed and the best papers are published in the Computer Science Education & Computer Science Research Journal: ISSN 1313-8624. We welcome professional extended abstracts and full papers. This is a refereed conference. Papers in a wide range of Computer Science research areas ranging from Software Engineering to Information Systems Security are considered for presentation and publication in our proceedings. Computer Science Education topics range from introduction and evaluation of computing programs, curricula, and online courses, to syllabus, laboratories, teaching, and pedagogy. Awards will be given for the Best Student Paper and the Best Mentor."

14th annual international CSECS Conference - June 29th to July 2nd 2018

The project will be presented at the 14th ANNUAL INTERNATIONAL CSECS CONFERENCE.

"All conference papers are refereed and the best papers are published in the Computer Science Education & Computer Science Research Journal: ISSN 1313-8624. We welcome professional extended abstracts and full papers. This is a refereed conference. Papers in a wide range of Computer Science research areas ranging from Software Engineering to Information Systems Security are considered for presentation and publication in our proceedings. Computer Science Education topics range from introduction and evaluation of computing programs, curricula, and online courses, to syllabus, laboratories, teaching, and pedagogy. Awards will be given for the Best Student Paper and the Best Mentor."

14th annual international CSECS Conference - June 29th to July 2nd 2018

The project will be presented at the 14th ANNUAL INTERNATIONAL CSECS CONFERENCE.

"All conference papers are refereed and the best papers are published in the Computer Science Education & Computer Science Research Journal: ISSN 1313-8624. We welcome professional extended abstracts and full papers. This is a refereed conference. Papers in a wide range of Computer Science research areas ranging from Software Engineering to Information Systems Security are considered for presentation and publication in our proceedings. Computer Science Education topics range from introduction and evaluation of computing programs, curricula, and online courses, to syllabus, laboratories, teaching, and pedagogy. Awards will be given for the Best Student Paper and the Best Mentor."

Forest Fires in Europe

Climate change and wildfires

EFI Forest fires key factors

ASPires

Image
Општата цел на проектот е да развие напредни концепти ...

ASPires

Image
Напредни системи за превенција и рано откривање на шумски пожари

ASPires

Image
Очекувани резултати од краткорочно, средно и долгорочно влијание на проектот.

ASPires

Image
Координатор на проектот; Корисници на овој проект; Крај на корисници на овој проект